اولین گام انسان به سوی موفقیت زمانی است که از اسارت در محیطی که در آن برای اولین بار خودش را شناخته دست بردارد. مارک کین

بخش بین الملل

در راستای خدمات بین المللی این شرکت جهت تسویه حوالجات تجاری و نیز کار گزاری ارزی در کشور های چین، امارات متحده عربی، ترکیه، عراق، آلمان، کویت و روسه، خدمات این شرکت به اختصار ارائه می گردد: